Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.artmech.pl

 

§1 Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – ARTMECH Artur Pyszkowski, Krzewent 50A, 87-821 Baruchowo, NIP: 8883121188, REGON: 341634255.
 2. Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.artmech.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.artmech.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, obowiązujące na terenie Polski.
 2. Do dokonywania zakupów w Sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane przez Sklep internetowy w chwili składania zamówienia.
 4. Ceny uwidocznione obok produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Informacje dotyczące poszczególnych produktów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   

§3 Jakość produktów

 1. Opony sprzedawane przez Sklep internetowy są oponami pełnowartościowymi, posiadającymi pełną gwarancję producentów.
 2. Za opony pełnowartościowe uważa się, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
   

§4 Składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie zamówień w następujący sposób:
  • za pośrednictwem Sklepu internetowego wypełniając interaktywny formularz,
  • przez telefon na numery aktualnie podane w zakładce Kontakt,
  • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: biuro@artmech.pl).
    

§5 Realizacja zamówień

 1. Klient obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację zamówienia.
 2. W trakcie realizacji zamówienia klient otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia.
 3. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub za zgodą, wyrażoną w trakcie składania zamówienia zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) w formie elektronicznej.
   

§6 Zwrot towaru

 1. Wszyscy Kupujący w naszym sklepie, nie tylko Ci posiadający status Konsumenta mogą odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do Państwa towaru. 
 2. Za zachowanie terminu uważa się wysłanie odpowiedniego oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy w stanie niepogorszonym, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. Wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru.
   

§7 Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady sprzedanego produktu.
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artmech.pl
 3. Składającemu reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
   

§8 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi zamówieni oraz dla celów marketingowych wykorzystywane jedynie przez ARTMECH Artur Pyszkowski. W żadnym wypadku Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. W toku realizacji zamówienie dane klienta mogą zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Państwa karty kredytowej oraz firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki.
 4. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. 
 5. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zapisywany jest numer IP używanego przez Państwa komputera.
 6. Sklep internetowy www.artmech.pl korzysta z najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania opartego o najlepsze rozwiązania sprawdzone na świecie dlatego możecie być Państwo pewni, iż Wasze dane są bezpieczne.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
   

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu internetowego www.artmech.pl.